ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Золочівський природно-сільськогосподарський район (0101034608)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 54 41057.62
Багаторічні насадження 9 12832.68
Сіножаті 33 7971.74
Пасовища 36 7011.34
Розподіл агрогруп по с/г району

Золочівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-8) розташований в східній частині Львівської області і включає землі більшої частини Золочівського, центральної частини Бродівського та землі окремих сільських рад Буського адміністративних районів.

Загальна площа Золочівського району становить 116,0 тис. га, із них рілля – 49,4 тис. га, багаторічні насадження - 1,5, сіножаті – 8,5, пасовища – 11,9 тис. га.

Район займає найпівденнішу частину Малого Полісся у смузі його переходу в Поліську низовину. Найбільш типовий поліський ландшафт представлений в його північній частині і носить назву Бусько-Бродівського.

Бусько-Бродівський ландшафт має типову поліську структуру: чергування лучних, лучно-болотних територій (понад 38 %) з лісовими землями (понад 36 % від загальної площі). Тут поширені зандрові та зандрово-алювіальні рівнини. У фонді орних земель абсолютно переважають дерново-підзолисті супіщані грунти та їх оглеєні відміни (близько 73 %).

Південна частина району лише з огляду на орографію належить до Малого Полісся, але за своєю структурою відрізняється від поліських ландшафтів. Тут значну роль відіграють території підвищених денудаційних терас, що вироблені в крейдових мергелях і вкриті дерновими карбонатними ґрунтами, які займають до 12 % загальної площі ґрунтів. Досить значне місце належить заплавним територіям з лучними, лучно-болотними і болотними ґрунтами, які займають третину цієї частини району. Характерним для цього ландшафту є наявність горбів-останців (крейдові мергелі), які вкриті широколистяними дубово-грабовими лісами з короткопрофільними дерново-карбонатними ґрунтами.

Структура ґрунтового покриву представлена такими агровиробничими групами ґрунтів:

дерново-прихованопідзолисті, піщані та глинисто-піщані ґрунти (1а,1б);

дерново-слабо- та середньопідзолисті глинисто-піщані та супіщані ґрунти (5б, 5в).

дернові карбонатні ґрунти на елювії щільних карбонатних порід (105г, 105д);

темно сірі опідзолені легкосуглинкові та середньосуглинкові (40г, 40д);

чорноземи опідзолені легко та середньосуглинкові (41г, 41д);

чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (99г, 99д);

дернові піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти (133а, 133б, 133в);

лучні глинисто-піщані і супіщані ґрунти (175б, 175в);

лучно-болотні та торфувато-болотні ґрунти (141).

Сільськогосподарські угіддя району мають такий середньозважений бал бонітету ґрунтів: рілля - 54, багаторічні насадження – 9, сіножаті – 33, пасовища - 36 балів.

У Золочівському районі на цінні грунти припадає найбільша площа (17,82 % від площі ріллі району) серед природно-сільськогосподарських районів Поліської Західної провінції. Близько 45 % площі особливо цінних грунтів займають чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід, решту припадає на темно – сірі опідзолені грунти і чорноземи опідзолені. Якісна оцінка грунтів цього району найвища серед природно-сільськогосподарських районів провінції і сягає 54 бали, а ріллі з особливо цінними грунтами – 64 бали. Таким чином, площа цінних грунтів даного району становить лише 3,43 % від загальної площі ріллі області і 10,23 % від площі ріллі. Особливо цінні грунти Поліської Західної провінції відносяться до регіональних.

Оскільки ґрунтовий покрив району досить строкатий, то це потребує комплексної екологічної оптимізації земельних угідь.