ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Жашківський природно-сільськогосподарський район (0202077106)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 71 43801.51
Багаторічні насадження 63 89828.76
Сіножаті 33 7971.73
Пасовища 41 7985.15
Розподіл агрогруп по с/г району

Жашківський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) розташований у крайній північно-західній частині Черкаської області. До нього входять землі північної частини Жашківського, північно-західної Лисянського й землі окремих сільських рад північної частини Монастирищенського адміністративних районів.

Загальна площа Жашківського району становить 129,8 тис. га, із них рілля - 94,0 тис. га, багаторічні насадження – 0,6, сіножаті - 3,2, пасовища - 1,9 тис. га.

Горбиста поверхня району досягає найбільшої висоти у верхів’ях правих приток річки Росі (263 м) і знижуються на схід до 200 м. Горбистість поверхні помітно збільшується у південно-західній частині району. Місцями у плоских межиріччях трапляються блюдцеподібні суфозійно-просадові западини.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, на окремих ділянках – сучасними алювіальними відкладами.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають чорноземи типові, темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені, питома вага інших ґрунтів незначна.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти (40д);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові ґрунти (40е);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти (41д);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

         лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

         лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові (121е);

         лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти (134д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів - 71 бал (чи не найвищий в Україні), багаторічні насадження - 63, сіножаті - 33, пасовища – 41 бал.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені змитими грунтами та ґрунти легкого гранулометричного складу.

Оптимізація землекористування також пов’язана із забезпеченням екологічно доцільного використання ґрунтів еродованих і легкого гранулометричного складу.