ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Заліщицький природно-сільськогосподарський район (0201056107)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 46 30215.64
Багаторічні насадження 61 86977.05
Сіножаті 22 5314.49
Пасовища 30 5842.79
Розподіл агрогруп по с/г району

Заліщицький  природно-сільськогосподарський район (ПСГР-07)  знаходиться на південь від Тернопільського плато і охоплює Придністровську частину області в східній частині меж проходить по     р. Збруч, на півдні по р. Дністер, на півночі і заході межує з 06 Чортківським та 03 Тернопільським природно-сільськогосподарськими районами і охоплює територію Заліщицький, Борщівського, Чортківського адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 137,5  тис. га, з них: рілля –  90,0 тис. га, багаторічні насадження – 1,0 тис. га, сіножаті – 0,4 тис. га, пасовища – 6,0 тис. га.    

Територія району характеризується дуже складним рельєфом, особливо та що прилягає до р. Дністер – так зване Поділля. Долина     р. Дністер врізується в корінне плато на глибину до 200 м, завдяки чому при великому розчленуванні місцевості вона набуває рис гірського ландшафту.

Подільське плато має загальний нахил на південь і південний схід, в цьому напрямку течуть ліві притоки р. Дністер.

Перехід від плоских, хвилястих межиріч до глибоких долин різкий, раптовий і є найхарактернішою рисою цього району. Тут завдяки наявності гіпсових товщ поширені карстові форми.

Ґрунтоутворюючими породами на території області, головним чином, є леси і лесовидні суглинки. Глибокий рівень грунтових вод, який досягає 20-30 м, а на підвищених ділянках знижується до 30-50 м і більше впливає на формування грунтового покриву.

На схилах зустрічаються оглеєні та мочарні грунти. Оглеєня їх пов'язане з наявністю в окремих місцях  верховоди.

Чорноземи опідзолені найбільш поширені і приурочені до плато і схилів.

Характерною рисою всіх грунтів є більша розтягнутістю гумусових горизонтів і профілю в цілому. В межах району є ділянки різного механічного складу грунтів.

Чорноземи глибокі і їх слабозмиті різновидності є найбільш родючими грунтами і сприятливими для вирощування районованих сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

Лучні і болотні грунти приурочені до річкових заплав, днищ балок та знижень.

Донні частини балок інтенсивно замулюється продуктами розмиву і змиву грунтів, тому тут формуються шаруваті грунти.

В природно-сільськогосподарському районі велику площу понад 6,4 тис. га займають кормові угіддя. Кормова цінність їх низька так як в їх складі переважає болотна рослинність.