ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Володимирецький природно-сільськогосподарський район (0101025602)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 15 11404.89
Багаторічні насадження 6 8555.12
Сіножаті 17 4106.65
Пасовища 15 2921.39
Розподіл агрогруп по с/г району

Володимирецький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-2) розташований у північно-західній частині округу. До нього входять землі південної частини Зарічненського, північно-західної Володимирецького та південно-західної частини Дубровицького адміністративних районів.

Загальна площа Володимирецького району становить 181,9 тис. га, із них рілля - 58,9 тис. га, багаторічні насадження - 0,4, сіножаті – 29,6, пасовища – 24,3 тис. га.

В районі поряд з місцевостями кінцево-моренних гряд, які є домінуючими, ширико поширені місцевості погано дренованих, часто заболочених міжгрядових долин і котловин. Тільки поблизу річки Стир покращується природний дренаж території, завдяки чому зменшуються площі заболочених і лісових земель і збільшуються площі орних земель.

Близьке до поверхні залягання мергельно-крейдових порід обумовлює розповсюдження (невеликими ділянками) земель з дерново-карбонатними грунтами, а також значної кількості карстових озер, переважно невеликих за площею.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, давнім і сучасним алювієм, а також елювієм карбонатних порід.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють дерново-підзолисті грунти, торфо-болотні грунти й торфовища, дернові і лучні та лучно-болотні грунти. На орних угіддях переважають дерново-підзолисті грунти, дернові і торфо-болотні грунти й торфовища. Питома вага інших грунтів значно менша, із них найбільші площі припадають на лучно-болотні. Особливо цінні грунти орних угідь становлять 4,6 %.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1б);

         дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти (14б);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (133г);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

         дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти (181г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 15 балів, багаторічні насадження - 6, сіножаті - 17, пасовища – 15 балів.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені грунтами легкого гранулометричного складу, перезволоженими та заболоченими грунтами і болотними мінеральними й органічними грунтами. Оптимізація землекористування пов’язана, насамперед, із забезпеченням екологічно доцільного використання грунтів легкого гранулометричного складу, перезволожених та заболочених і болотних мінеральних та органічних грунтів орних угідь.