ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Старожинецький природно-сільськогосподарський район (0601027304)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 33 20541.75
Багаторічні насадження 22 31368.77
Сіножаті 19 4589.79
Пасовища 21 4089.95
Розподіл агрогруп по с/г району

Сторожинецький    природно-сільськогосподарський район (ПСГР-04) розташований в південно- західній частині області.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 253,0 тис. га, з них: рілля - 51,7 тис. га, багаторічних насаджень - 1,1 тис. га, сіножатей - 5,7 тис. га, пасовищ - 7,9 тис. га.

Район межує на заході з Вижницьким, на півночі з Кіцманським, на сході з містом Чернівці та Глибоцьким районами Чернівецької області. На півдні проходить державний кордон з Румунією.

Клімат району, особливо в передгір'ї Карпат помірно-теплий, вологий. Значна строкатість рельєфу, літологічний склад грунтотвірних порід та рослинність обумовили формування на даній території переважно опідзолених грунтів: ясно-сірі, сірі,темно-сірі опідзолені грунти.

В заплавах річок Серет та Малий Серет сформувались дернові та лучні грунти на делювіальних та алювіальних відкладах різного механічного складу.

Фізичні властивості цих грунтів (особливо оглеєних і глейових відмін) несприятливі порушені структуру верхнього горизонту, щільність різних шарів, незадовільний водно-повітряний режим і теплові властивості. В дощові пори року спостерігається поверхневе перезволоження.

Лімітуючим фактором для грунтів підзолистого типу виступає низька забезпеченність їх рухомим фосфором, а іноді, обмінним калієм.

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів для даного природо-сільськогосподарського району (шифри агрогруп 27г, 27д, 28г, 28д, 40д, 40е, 41д, 41е, 45г, 45д).

Особливості грунтів району є мала глибина гумусового горизонту, незначні запаси органічних і мінеральних сполук поживних речовин, висока кислотність, росипчаста структура, неглибокий орний шар, обумовлюють характер заходів по підвищенню їх родючості.

Для перезволожених грунтів в долинах річок Серет і мали Серет необхідно планування під осушення, найкраще гончарним дренажем.

Лучно-болотні, болотні та торфувато-болотні грунти на різних породах у сільськогосподарському виробництві рекомендується використовувати лише при умові осушення.