ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Сокальський природно-сільськогосподарський район (0201014601)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 38 28892.4
Багаторічні насадження 38 54182.42
Сіножаті 33 7971.74
Пасовища 32 6232.3
Розподіл агрогруп по с/г району

Сокальський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-1) знаходиться в крайній північній частині Львівської області. Аналогічно район займає землі північної частини Сокальського адміністративного району.

Загальна площа Сокальського району становить 91,9 тис. га, із них рілля - 55,4 тис. га, багаторічні насадження - 0,1, сіножаті - 4,5, пасовища - 7,3 тис. га.

Геоморфологічно це південно-західна частина Волинської височини -Сокальське пасмо, характерним для якого є увалистий рельєф з переважанням широтно витягнутих елементів. Глибина розчленування складає 30-50 м.  Середня висота похилих пагорбів 240-260 м, максимальна – 270 м.

Височина розділяна на окремі частини долиною річки Західний Буг – широкою і добре сформованою з пологим і відносно низьким лівим берегам та високим правим берегом. У височину врізаються долини коротких річок - приток, що виходять до основної долини.

Геоструктурного Сокальське пасмо пов’язане з південо-західним схилом Східно-Європейської платформи. Мергелі верхньої крейди перекриті лесами, лесовидними суглинками, алювіальними та льодовиковими відкладами.   

Рослинність представлена флорою як лісостепового так і лісового типів. Лісова рослинність представлена дубова-грабовими лісами. Загальна площа лісів - близько 25 % території району. Лучно-степова родинність майже винищина, оскільки відкриті площі майже всі розорані.

Ландшафну структуру району визначають такі місцевості: а) розчленовані пасма й ували з лесовими породами займають ясно-сірі опідзолені грунти, які в значній мірі розорені (37 % площі); б) слаборозчленовані поверхні увалів з лесо видними суглинками займають темно-сірі опідзолені грунти і чорноземи опідзоленіми легкосуглинковіми, розораність яких сягає 24 %; в) в днищах річкових долин з делювіально-алювіальними відкладами мають місце лучно-болотні і торфо-болотніми грунти.

У структурні грунтового покриву району зустрічаються такі агровиробничі групи грунтів:

ясно-сірі та сірі опідзолені легкосуглинкові грунти (29г);

темно-сірі опідзолені легкосуглинкові грунти (40г);

чорноземи опідзолені легкосуглинкові (41г);

чорноземи типові неглибокі слабо-гумусові легкосуглинкові (52г);

чорноземи типові глибокі малогумусні легкосуглинкові (53г);

лучно-чорноземні легкосуглинкові грунти (121г);

лучні та чорноземно-лучні, легкосуглинкові грунти (134г);

лучно-болотні, болотні та торфувато-болотні (141);

дерново-слабо- та середньопідзолисні глинисто-піщані та супіщані (5б, 5в);

дерново-підзолисті поверхнево-глейові, легкоглейові грунти (19г).

Орні угіддя району мають середньозважений бал бонітування грунтів 38 балів, багаторічні насадження – 38, сіножаті - 33, пасовища – 32 бали.

У Сокальському районі  площа особливо цінних грунтів становить 1,03 % від площі ріллі області і 13,25 % від площі ріллі району. Серед фонових цінних лісостепових грунтів (більше 80 % площі особливо цінних грунтів району) є одні з найбільш родючих - чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильореградовані легко– і середньосуглинкові, що відносяться до загальнодержавних, решта припадає на чорноземи опідзолені слабореградовані та темно–сірі сильнореградовані легкосуглинкові грунти, які відносяться до регіональних. Середньозважений бал бонітету цінних грунтів району – 60, при  балі бонітету всієї ріллі району 38.

Виконання комплексу гідротехнічних, фітомеліоративних і агротехнічних протиерозійних заходів є невідкладним першочерговим завданням для району.