ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Шполянський природно-сільськогосподарський район (0202077104)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 52 32079.98
Багаторічні насадження 49 69866.81
Сіножаті 31 7488.6
Пасовища 28 5453.27
Розподіл агрогруп по с/г району

Шполянський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) розташований на півдні центральної частини Черкаської області. До нього входять землі Шполянського, Смілянського, Кам’янського та південно-західної частини Городищенського адміністративних районів.

Загальна площа Шполянського району становить 241,8 тис. га, із них рілля - 168,7 тис. га, багаторічні насадження - 2,3, сіножаті - 3,8, пасовища - 6,6 тис. га.

Район знаходиться в окраїнній льодовиковій смузі й являє собою порушені льодовиково-тектонічними дислокаціями масиви мезокайнозойських порід, які деже чітко виражені у рельєфі. Яри трапляються тут лише місцями по найглибших балках і найкрутіших схилах долин. Східна частина відзначається інтенсивним ерозійним розчленуванням.

У межах району переважають середньо- і сильнозмиті ясно-сірі й сірі опідзолені ґрунти. Характерна велика мозаїчність в розподілі ґрунтових відмін. У верхів’ях річки Тясмин і на її терасах поширені слабозмиті чорноземи. В центральні частині району (західніше від м. Сміли) більш розвиненуті місцевості полого-горбистої лесової рівнини з типовими малогумусними чорноземами. Місцевості давніх водно-льодовикових прохідних долин із пологими схилами й широкими слабодренованими днищами вкриті лучно-чорноземними ґрунтами.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, на окремих ділянках – сучасними алювіальними відкладами.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють чорноземи типові і темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені. Питома вага інших ґрунтів значно менша.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти (29д);

         ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові ґрунти (29е);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти (40д);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти (41д);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові ґрунти (41е);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові (53е);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (133д);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 52 бали, багаторічні насадження - 49, сіножаті – 31, пасовища – 28 балів.

Деградовані ґрунти орних земель представлені майже виключно змитими ґрунтами.

Інтенсивний розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству. Виконання комплексу протиерозійних заходів є невідкладним першочерговим завданням.