ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Самбірсько-Жидачівський природно-сільськогосподарський район (0601014610)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 20 15206.52
Багаторічні насадження 15 21387.8
Сіножаті 18 4348.22
Пасовища 15 2921.39
Розподіл агрогруп по с/г району

Самбірсько-Жидачівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-10) розташований на півдні Львівської області в межах Передкарпаття. До його складу входять землі південної частини Самбірського та північної частини Жидачівського адміністративних районів. 

Загальна площа Самбірсько-Жидачівського району становить 116,5 тис. га, із них рілля – 75,1 тис. га,  багаторічні насадження – 0,3,  сіножаті – 15,3,  пасовища – 17,0 тис. га.

Самбірсько-Жидачівський ландшафт являє собою передгірно-рівнинну територію і охоплює терасово-долинні комплекси Дністра і Стрия. Ріки, що витікають з Карпат (Дністер, Стрий та їх притоки) мають широкі і добре вироблені долини, складені сучасним алювієм. Найбільші площі мають поверхні першої та другої надзаплавних терас. Територія має плоско рівнинну поверхню із слабовираженими підвищеннями і блюцеподібними зниженнями. Підґрунтові води знаходяться близько до поверхні. В окремі роки під час повені або паводків може тимчасово затоплюватись поверхневими водами. Територія району зазнала різнобічної меліорації, тому їй властиві ознаки антропогенного ландшафту. Змін зазнали мікрорельєф, гідрографічна сітка, рослинний і тваринний світ. Такі місцевості покриті осоково-злаково-різнотравною рослинністю під луками і пасовищами.

Структура ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь району представлена такими агровиробничими групами:

дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові ґрунти (14г, 14д);

дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті і глейові ґрунти (18г, 18д, 19г, 19д);

дернові неглибокі глеюваті ґрунти (175г, 175д);

дернові глибокі глейові ґрунти (178г, 178д);

лучні ґрунти (133г, 133д);

лучно-болотні та торфувато- болотні ґрунти (141).

Середньозважений бал бонітету грунтів сільськогосподарських угідь району становить: рілля – 20, багаторічні насадження - 15, сіножаті -18, пасовища - 15 балів.

Особливо цінні ґрунти району представлені підзолисто-дерновими легко- та середньосуглинковими ґрунтами. Відсоток особливо ціних грунтів на ріллі району до загальної площі ріллі району становить 8,4 %. Загалом ґрунти району низькобонітетні, тобто відносяться до малопродуктивних земель.

Основною проблемою земельних ресурсів району є часте затоплення орних земель і населених пунктів при катастрофічних паводках, кількість яких тут щорічно збільшується. Серед особливо цінних грунтів тут також переважають підзолисто-дернові легко- середньсуглинкові ґрунти, площі яких складають практично 100 % всіх особливо цінних грунтів району.

Відсоток особливо цінних грунтів ріллі району 8,4 %, бал бонітету особливо цінних грунтів - 26, ріллі - 20.