ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Рівненський природно-сільськогосподарський район (0201015609)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 39 29652.72
Багаторічні насадження 42 59885.83
Сіножаті 27 6522.33
Пасовища 26 5063.75
Розподіл агрогруп по с/г району

Рівненський природно-сільськогогосподарський район (ПСГР-9) розташований у південній частині Рівененської області. До нього входять землі Млинівського, Дубенського, Здолбунівського, південної частини Рівненського, Гощанського та північної частини Острозького адміністративних районів.

Загальна площа Рівненського району становить 411,7 тис. га, із них рілля – 270,1 тис. га, багаторічні насадження - 1,9, сіножаті - 17,2, пасовища - 25,7 тис. га.

Характерними рисами природи цього району є значне поширення надзаплавних терасових місцевостей з опідзоленими і глибокими малогумусними чорноземами і плоскорівнинних (плакорних) місцевостей з переважанням опідзолених чорноземів. Зазначені види місцевостей займають більш як 70 % всієї площі району. Порівняно незначні площі займають горбисті місцевості з темно-сірими і сірими опідзоленими грунтами і заплавні місцевості з лучними і лучно-болотними грунтами. Розповсюдження легкосуглинкових лесових порід сприяє площинній ерозії, тому грунти тут значно еродовані.

Південну частину району займає Мізоч-Повчанський кряж. Він відрізняється найбільшими абсолютними висотами і сильним розчленуванням рельєфу, який місцями має майже горбогірний характер. Переважаючим видом грунтів тут є сірі і ясно-сірі опідзолені грунти, які на більш пологих підніжжях схилів заміщуються опідзоленими чорноземами. Грунтовий покрив значно еродований і потребує здійснення дуже широких протиерозійних заходів.

Грунтоутворюючі породи в районі представлені лесами, подекуди давнім і сучасним алювієм.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють темно-сірі опідзолені грунти та чорноземи опідзолені, ясно-сірі й сірі опідзолені грунти. На орних угіддях переважають також ці самі грунти: темно-сірі опідзолені й чорноземи опідзолені та ясно-сірі й сірі опідзолені грунти. Питома вага інших грунтів менша, із них найбільшу площу займають чорноземи типові.  Особливо цінні грунти орних угідь становлять 22,7 %.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (121г);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (133г);

лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені супіщані ґрунти (134в);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, осушені (149);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти (181г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 39 балів, багаторічні насадження - 42, сіножаті - 27, пасовища – 26 балів.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені змитими грунтами та грунтами легкого гранулометричного складу. Інтенсивний розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству.