ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Радивилівський природно-сільськогосподарський район (0101035604)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 22 16727.18
Багаторічні насадження 0 37072.18
Сіножаті 24 5797.62
Пасовища 22 4284.71
Розподіл агрогруп по с/г району

Радивилівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) розташований у крайній південно-західній частині Рівненської області. До нього входять землі окремих сільських рад Радивилівського адміністративного району.

Загальна площа Радивилівського району становить 15,8 тис. га, із них рілля - 2,8 тис. га, сіножаті – 0,6, пасовища – 0,4 тис. га.

Грунтоутворюючі породи представлені давнім та сучасним алювієм, лесами і елювієм щільних карбонатних порід.

Район характеризується широким поширенням давньоалювіальних відкладів на яких сформувалися дерново-підзолисті грунти. У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють чорноземи щебенюваті, ясно-сірі й сірі опідзолені грунти та дерново-підзолисті грунти. На орних угіддях переважають також ці самі грунти: чорноземи щебенюваті, ясно-сірі й сірі опідзолені грунти та дерново-підзолисті грунти. Питома вага інших грунтів незначна, із них найбільші площі займають дернові грунти. Особливо цінні грунти орних угідь становлять 2,8 %.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         ясно-сірі опідзолені супіщані ґрунти (29в);

         ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

         чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50-150 сантиметрів) легкосуглинкові середньощебенюваті (99гж);

         чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід легкосуглинкові середньощебенюваті (103гж);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені (147);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 22 бали, сіножаті – 24, пасовища – 22 бали.      

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені змитими грунтами та грунтами легкого гранулометричного складу.

Інтенсивний розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству. Виконання комплексу гідротехнічних, фітомеліоративних і агротехнічних протиерозійних заходів у цьому районі є невідкладним першочерговим завданням.