ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Плосківсько-Будеразький природно-сільськогосподарський район (0101035606)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 18 13685.87
Багаторічні насадження 27 38498.03
Сіножаті 19 4589.78
Пасовища 16 3116.15
Розподіл агрогруп по с/г району

Плосківсько-Будеразький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) розташований у південній частині Рівненської області. До нього входять землі південної частини Дубенського, Здолбунівського та Острозького адміністративних районів.

Загальна площа Плосківсько-Будеразького району становить 59,5 тис. га, із них рілля - 9,6 тис. га, багаторічні насадження – 0,08, сіножаті – 4,6, пасовища – 3,6 тис. га.

Район займає найбільш звужену частину Малого Полісся, яка зажата між Мізоцьким кряжем і Кременецькими «горами». Характерною рисою природи є наявність високих останців розмиву колишнього загального Волино-Подільського плато, які піднімаються у вигляді стіжків, часто ідеальної конічної форми. Серед оточуючих заболочених рівнин, вкритих сосновими лісами, ці стіжки-останці різко виділяються пишними дубовими лісами. В районі поєднуються низовинні заболочені поліські місцевості з горбогірними крутосхиловими місцевостями північного краю Подолії.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, лесами, давнім алювієм та елювієм щільних карбонатних порід.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють дерново-підзолисті грунти, торфо-болотні грунти і торфовища, лучно-болотні грунти, чорноземи щебенюваті, ясно-сірі й сірі опідзолені грунти та дернові глейові грунти. На орних угіддях переважають також ці самі грунти: дерново-підзолисті, чорноземи щебенюваті та ясно-сірі й сірі опідзолені грунти. Питома вага інших грунтів менша, із них найбільші площі займають темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені і значно менше дернові грунти. Особливо цінні грунти орних угідь становлять 23,7 %.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1б);

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

ясно-сірі опідзолені супіщані ґрунти (29в);

чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід супіщані середньощебенюваті (103вж);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені (145);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 18 балів, багаторічні насадження - 27, сіножаті - 19, пасовища – 16 балів.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені змитими грунтами та грунтами легкого гранулометричного складу.    Інтенсивний розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству. Переважають землі невисокої якості, які потребують внесення значної кількості мінеральних добрив.

Виконання комплексу гідротехнічних, фітомеліоративних і агротехнічних протиерозійних заходів у цьому районі є невідкладним першочерговим завданням.