ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Овруцький природно-сільськогосподарський район (0102041803)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 27 21165.27
Багаторічні насадження 25 35646.33
Сіножаті 24 5797.62
Пасовища 21 4089.95
Розподіл агрогруп по с/г району

Овруцький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-3) знаходиться у північно-центральній частині Житомирської області і являє собою різко відокремлену місцевість, яка простягнулася в напрямку з заходу на схід і включає землі Овруцького і Народицького адміністративних районів.

Загальна площа Овруцького району становить 132,0 тис. га, із них рілля - 38,3 тис. га, багаторічні насадження – 0,4, сіножаті – 7,2, пасовища – 8,5 тис. га.

Район виділяється серед оточуючих низовинних піщаних просторів своїм більш високим гіпсометричним положенням і наявністю на значній частині лесового покрову. Найбільш припіднята західна частина, де знаходиться максимальна абсолютна відмітка 316 м. Підвищена лесова частина виділяється на фоні Полісся відсутністю лісів і сильно розвиненою яружною сіткою. Припідняту основу району утворюють протерозойські овруцькі кварцити, серед яких зустрічаються прошарки пірофілітових сланців. Лесова частина району розорана і сильно еродована, а безлесова її поверхня майже вся вкрита лісом. Особливо багато ярів на лівому схилі річки Норин, яка різко опускаються до долини.

На лесовому «острові» поширені світло-сірі і сірі лісові грунти, які сформувалися в минулому під широколистяними лісами. Зараз більша частина його розорана. Днища давніх балок зайняті низовинними луками, в заплавах річок – заплавні луки, які сильно заболочені.

Денудаційна частина района вкрита дерново-слабопідзолистими щебенюватими грунтами, мойже всуціль зайнятих сосновими і сосново-дубовими лісами.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, водно-льодовиковими відкладами, мореною і подекуди – елювієм магматичних порід. В долині річки Норин грунтоутворюючими породами є сучасні алювіальні відклади.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

     дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

     дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти (15в);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти (19в);

     ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

     лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141); 

     розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків (218).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 27 балів, багаторічні насадження - 25, сіножаті - 24, пасовища – 21 бал.