ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Охтирський природно-сільськогосподарський район (0203115908)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 50 34148.96
Багаторічні насадження 46 65589.24
Сіножаті 33 7971.74
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Охтирський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-8) розташований у крайній південно-східній частині Сумської області і включає землі Охтирського та Великописарівського адміністративних районів.

Загальна площа Охтирського району становить 113,5 тис. га, із них рілля – 61,1 тис. га, багаторічні насадження – 0,5, сіножаті - 7,4, пасовища – 3,3 тис. га.

Найбільш давніми відкладами, які залягають вище врізу води, є зеленуваті глауконітові піски харківської світи палегену. Їх перекривають піски полтавської світи. Антропогенові відклади представлені лесовидними суглинками і алювіальними відкладами.

Грунтоутворюючі породи представлені переважно лесами і лесовидними породами.

Район характеризується широким розповсюдженням долинних заплавних, піщано-борових, лесово-терасових і особливо давньотерасових місцевостей долини Ворскли. Заплава Ворскли тут широка і морфологічно добре виражена. Антропогенові лесові тераси мають тут слабохвилясту, часом майже ідеальну плоску поверхню зі значною кількістю просадових блюдець. Абсолютні висоти Ворсклинської терасової рівнини зростають від заплави до вододільних плато від 120 до 150-160 м. Перехід від давніх терас до плато майже непомітний. На плоских терасах і плакорах безроздільно панують потужні середньогумусні чорноземи. Другорядне значення мають темно-сірі опідзолені грунти і опідзолені чорноземи. Ці місцевості майже повністю розорані.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти (40в);

темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті супіщані (45в);

темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові (45г);

темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті cередньосуглинкові (45д);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті (53е);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (133д);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти (143).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 50 балів, багаторічні насадження - 46, сіножаті - 33, пасовища - 32 бали.