ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Малинський природно-сільськогосподарський район (0102041804)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 16 12542.38
Багаторічні насадження 11 15684.39
Сіножаті 22 5314.49
Пасовища 18 3505.67
Розподіл агрогруп по с/г району

Малинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) розміщюється на двох відокремлених ділянках і включає землі Малинського, Народицького Хорошівського, Коростишівського, Радомишільського і Коростенського адміністративних районів.

Загальна площа Малинського району становить 271,2 тис. га, із них рілля - 69,5 тис. га, багаторічні насадження – 0,6, сіножаті – 10,8, пасовища – 14,2 тис. га.

Природні властивості району визначаються пануванням місцевостей полого-хвилястої моренної рівнини з переважанням супіщаних дерново-середньопідзолистих грунтів. У комплексі з ними розповсюджені місцевості моренно-зандрової рівнини. Спорадично зустрічаються моренно-горбисті місцевості і лесові «острова».

Найбільш родючі дерново-середньопідзолисті грунти полого-хвилястих моренних рівнин. Тут відмічається суцільний розвиток морени, яка більшою частиною виходить на поверхню або залягає під незначним шаром пісків. Тому моренні рівнини відзначаються безліссям і значною розораністю.

В комплексі з місцевостями моренної рівнини зустрічаються моренно-зандрові рівнини. Ці території відрізняються тим, що морена залягає на більш низькому гіпсометричному рівні. Вона перекрита більш значним шаром водно-льодовикових пісків. Найбільш поширені тут глинисто-піщані дерновослабо- і середньопідзолисті грунти.

На лесових «островах» розповсюджені сірі лісові грунти, які утворилися під дубово-грабовими лісами.

Піщано-горбистий боровий тип місцевості добре виражений на правобережжі річки Уж. Тут дуже розповсюджені піщані еолові форми рельєфу, які мають вигляд залісених дюн і гряд висотою 8-10 м. Зустрічаються сипучі піски. Вони відзначаються і значним залісенням.

Заплавний лучно-болотний тип місцевостей розповсюджений в долинах річок Тетерева, Ужа та їх приток.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, мореною та сучасними алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

     дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто--піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1б);

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

     дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

     дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

     лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141); 

     дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти (177в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 16 балів, багаторічні насадження - 11, сіножаті - 22, пасовища – 18 балів.