ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Липоводолинсько-Білопольський природно-сільськогосподарський район (0203105906)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 49 33465.98
Багаторічні насадження 45 64163.39
Сіножаті 44 10628.98
Пасовища 33 6427.07
Розподіл агрогруп по с/г району

Липоводолинсько-Білопільський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) розташований у центральній частині Сумської області і включає землі Липоводолинського, Білопільського, Сумського, Лебединського, Недригайлівського і Роменського адміністративних районів.

Загальна площа Липоводолинсько-Білопільського району становить 521,8 тис. га, із них рілля – 344,2 тис. га, багаторічні насадження – 2,3, сіножаті - 19,2, пасовища – 27,2 тис. га.

Загальний нахил поверхні відмічається з північного-сходу на південний-захід. Глибокі, але порівняно вузькі річкові долини у поєднанням з густою сіткою ярів і балок визначили сильно розчленований характер поверхні. Єродовані землі займають 10-12 % всієї території району.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долинах річок – сучасним алювієм.

Тут домінують опідзолені чорноземи і темно-сірі лісові опідзолені грунти. Великого значення набувають також потужні малогумусні чорноземи та їх вилужені різновиди.

Ландшафтна структура району харакктеризується поєднанням вододільних, долинно-балкових і прирічкових яружно-балкових місцевостей. Підлеглу роль відіграють долинно-терасові місцевості. Полого-хвилясті вододіли розчленовані широкими і неглибокими балками, западинами і улоговинами стоку.

У північно-східній частині району, де на поверхню виходять крейдові відклади, типові глибокорозгалужені балки з діючими відвершками, живописні баштоподібні ерозійні останці і великі просадові котловини. Спорадично представлені яружно-зсувні «шишацькі» урочища.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (133д);

лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти (134д);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти (143);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі середньосуглинкові ґрунти та солоді (165д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 49 балів, багаторічні насадження - 45, сіножаті - 44, пасовища - 33 балів.