ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Куп'янський природно-сільськогосподарський район (0303046306)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 48 30045.42
Багаторічні насадження 47 67015.1
Сіножаті 27 6522.33
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Куп’янський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-6) розташований у крайній північно-східній частині Харківської області і включає землі східної частини Куп’янського, Борівського та Дворічанського адміністративних районів.

Загальна площа Куп’янського району становить 210,5 тис. га, із них рілля – 131,8, багаторічні насадження – 0,3, сіножаті – 4,3, пасовища – 16,1 тис. га.

У геоморфологічному відношенні район знаходиться у межах південних відрогів Середньоросійської області пластово-денудаційних підвищених рівнин – Приоскольське плато. Це підвищена хвиляста рівнина, яка дуже розчленована ярами і балками. Балки, що розчленовують поверхню району видовжені, неглибокі, пологосхилі й більш-менш паралельні одна одній. У деяких із них добре виражені тераси.

Ландшафтно-типологічна структура території району відмічається великим розповсюдженням вододільно-хвилястих (плакорних) місцевостей із звичайними і типовими чорноземами та прирічкових яружно-балкових місцевостей з еродовавними грунтами. Долинні заплавні, надзаплавно-терасові піщані місцевості мають невелике розповсюдження, однак вони також вкриті чорноземними родючими грунтами і таким чином являють кращі орні угіддя.

Прирічковий тип місцевостей приурочений до правобережжя річок. Крутосхилова поверхня як правило розчленована ярами і балками, де часто відслонюються крейдові і палеогенові відклади. В окремих місцях лесовий покрив зруйнований, зустрічаються зсуви і конуси виносу. Видне місце тут займають урочища балок з широколистяними лісами, урочища балок з чагарниково-степовою рослинністю, а також урочища діючих ярів і промивин з бідною рослинністю і урочища зсувних цирків.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долині річки Оскіл – давніми і сучасними алювіальними відкладами, на окремих ділянках – глинами засоленими.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові ґрунти (29е);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти (40д);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові ґрунти (40е);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти (41д);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові ґрунти (41е);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові (53е).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 48 балів, багаторічні насадження - 47, сіножаті – 27, пасовища – 32 бали.

Деградовані ґрунти орних земель представлені змитими та дефльованими ґрунти, дещо меншу площу займають сформовані на щільних глинах ґрунти важкого гранулометричного складу.