ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Хмільнико-Липовецький природно-сільськогосподарський район (0202070501)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 52 35201.76
Багаторічні насадження 49 69866.81
Сіножаті 14 3381.95
Пасовища 12 2337.12
Розподіл агрогруп по с/г району

Хмільнико–Липовецький природно-сільськогосподарський район  (ПСГР-1) розташований у північній частині Вінницької області. До нього входить більша частина земель Хмільницького, Липовецького, Калинівського, південна частина Козятинського, північно–східна частина Вінницького, північна частина Іллінецького, землі окремих (які розташовані на півночі) сільських рад Немирівського та Погребищенського адміністративних районів.

Загальна площа Хмільнико-Липовецького району становить 409,9 тис. га, із них рілля – 274,0 тис. га, багаторічні насадження – 2,1, сіножаті -11,7, пасовища – 23,4 тис. га.

Особливість території району - порівняно неглибоке залягання докембрійських порід, приуроченість до Бердичівського і Білоцерківського антиклинаріїв Українського кристалічного масиву. Це полого-хвиляста підвищена рівнина з абсолютними висотами 230-320 м. На загальному фоні лесової рівнини спостерігаються давні долини стоку, які успадковані сучасними заплавами річок. Територія характеризується ландшафтами північно-лісостепового підтипу. Велику площі займають слабо хвилясті відкриті лесові рівнини з темно–сірими опідзоленими грунтами та окремими масивами дубово-грабових лісів. Дуже характерним є міжрічкові лесові рівнини на денудаційній основі з вилугуваними і типовами малогумусними чорноземами середньосуглинкового гранулометричного складу.

На плоских мало дренованих рівнинах утворились різні за розмірами і характером зволоженості суфозійно–просадові западини. У річкових заплавах, широких днищах балок сформувались лучні ландшафтні комплекси з чорноземно-лучними, лучними та лучно–болотними грунтами.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають:

чорноземи опідзолені реградовані (41д);

чорноземи типові глибокі невилуговані і вилугувані (53д);

ясно-сірі і сірі опідзолені грунти (29в);

темно-сірі опідзолені оглеєні грунти (46в);

лучно-чорноземні грунти (121д);

лучні та чорноземно-лучні грунти (134д);

лучно–болотні грунти (141).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 52 бали, багаторічні насадження - 49, сіножаті – 14,  пасовища -12 балів.

Для умов землекористування даного району найбільш доцільним є екологічна оптимізація земельних угідь шляхом зменшення сільськогосподарського освоєння та розораності земельного фонду.