ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Яворівський природно-сільськогосподарський район (0101034605)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 15 11404.89
Багаторічні насадження 9 12832.68
Сіножаті 11 2657.25
Пасовища 11 2142.35
Розподіл агрогруп по с/г району

Яворівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) розташований в західній частині області, до якого входить більша частина земель Яворівського, північної частини Мостиського, західної частини Жовківського адміністративних районів.

Загальна площа Яворівського району становить 205,6 тис. га, із них рілля – 63,8 тис. га, багаторічні насадження – 1,0, сіножаті – 8,7, пасовища – 20,0 тис. га.

Своєрідність рельєфу району пояснюються неоднорідністю тектонічної будови. Частина району розміщена в межах Розточчя і Опілля, частина в межах Надсянської моренно-зандрової рівнини. Геологічна структура Розточчя і Опілля знаходиться в зоні вісі Галицько-Волинської западини, яка заповнена потужною товщею осадових відкладів. Антропогенні відклади представлені в першу чергу, водно-льодовиковими піщаними і супіщаними породами, сучасним алювієм, елювієм крейдяних мергелів.

Зандрово-алювіальні рівнини з борами і субборами представляють поліський ландшафт. Вони є мало дренованими, заболоченими. Серед горбистих ландшафтів утворились лучно-болотні комплекси, які зазнали осушливих меліорацій.

В північній частині району зустрічаються масиви лесових порід, товщею декілька метрів, під якими залягають тортонські вапняки і гіпси, які піддаються карстуванню.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь поширені такі агровиробничі групи ґрунтів:

Дерново приховані-підзолисті, піщані, глинисто-піщані ґрунти (1а, 1б);

дерново слабо- та середньопідзолисті, піщані, глинисто-піщані та супіщані (5а, 5б, 5в);

підзолисто-дернові легкосуглинкові грунти (13г);

ясно-сірі та сірі опідзолені супіщані ґрунти (7в, 8в);

дернові карбонатні ґрунти не елювії щільних карбонатних порід (103д);

дернові супіщані ґрунти (176в);

болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (141).

Сільськогосподарські угіддя району мають середньозважений бал бонітету грунтів 15 балів, багаторічні насадження - 9, сіножаті - 11, пасовища – 11 балів.

Площа особливо цінних грунтів орних земель складає лише 0,8 % від площі ріллі області і 10,2 % площі ріллі району. Цінними грунтами району є дерново–підзолисті неоглеєні піщані грунти на супіщаних відкладах підстелені мореною або мергелем, і підзолисто–дернові легкосуглинкові грунти, підстелені з 1-1,5 м карбонатними породами, які займають 4,7 тис га із 5,7 тис. га особливо цінних грунтів. При середньозваженому балі бонітету ріллі цього району, бали бонітету ріллі особливо цінних грунтів становлять 22.

Оптимізація землекористування пов’язана із забезпеченням екологічно доцільного використання ґрунтів легкою гранулометричного складу перезволожених та заболочених. Визначальне значення має екологічна оптимізація земельних угідь.