ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Городоцький природно-сільськогосподарський район (0201034602)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 31 23570.11
Багаторічні насадження 25 35646.33
Сіножаті 23 5556.06
Пасовища 27 5258.51
Розподіл агрогруп по с/г району

Городоцький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-2) розташований в центральній частині Львівської області на захід від обласного центру м. Львова. До його складу входять землі Городоцького, південної частини Мостиського, південнио-східної частини Яворівського, західної частини Пустомитівського, північної частини Самбірського і землі окремих сільських рад Старосамбірського та Миколаївського адміністративних районів.

Загальна площа Городоцького району становить 192,0 тис. га, із них рілля – 93,8 тис. га, багаторічні насадження – 1,1, сіножаті – 15,4, пасовища – 22,5 тис. га.

Геоструктурно район відноситься до двох тектонічних структур: Західно-Європейської платформи (північно-східна частина району) і Карпатської складчастої системи (решта території району). Більша частина району  лежить у межах полого-хвилястої Сянсько-Дністровської вододільної рівнини з абсолютними висотами 270-290 м та акумулятивної плоскої, місцями заболоченої, терасової рівнини - Верхньодністровської улоговини з абсолютними висотами 260 м. Поверхня району рівнинна, хвилястий горбисто-увалистий та зандровий мезорельєф, що розчленований долинами річок. Через територію району проходить Головний Європейський вододіл.

Лісова рослинність представлена дубовими, дубово-грабовими та дубово-сосновими лісами (12,9 % площі району). Лучна рослинність займає близько 18 % і збереглася у заплавах річок. Травостан різнотравно-злаковий, видовий склад 40-45 видів рослин. Лучні і болотні рослинні угрупування, з огляду на масштабні меліоративні роботи в минулому, збереглися на незначній території.

Ландшафти Розтоцько-Опільської горбогірної області, які займають східну і північно-східну частину району, характеризуються хвилясто-рівнинною поверхнею, інколи зандровою поверхнею. Їх ґрунтовий покрив представлений ясно-сірими і сірими опідзоленими, темно-сірими опідзоленими ґрунтами на лесах та дерново-підзолистими, лучно-болотними, торфово-болотними грунтами на водно-льодовикових відкладах. Ці райони є своєрідним поєднанням опільських та поліських ландшафтів.

Сянсько-Дністровський ландшафт займає північно-західну та південну частину району і характеризується увалисто-горбистою та увалисто-рівнинною поверхнею. Тут сформувались темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені, лучні ґрунти на півдні та дерново-підзолисті оглеєні грунти на північному сході.

Структура ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь представлена такими агровиробничими групами ґрунтів:

ясно-сірі та сірі, опідзолені супіщані та легкосуглинкові ґрунти (29в, 29г);

темно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (40г);

ясно-сірі та сірі опідзолені глеюваті ґрунти (33г);

ясно-сірі та сірі опідзолені глейові ґрунти (36г);

темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені глеюваті (45г);

темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені глеюваті (46г);

лучні та чорноземно-лучні ґрунти (134г);

дернові-підзолисті супіщані (5в);

дерново-підзолисті глеюваті та глейові супіщані ґрунти (5в, 8в, 14в);

лучно-болотні та торфувато-болотні ґрунти (141);

торфово-болотні та торфовища неосушені і осушені (145, 146).

Сільськогосподарські угіддя району мають такий середньозважений бал бонітету ґрунтів: рілля – 31, багаторічні насадження – 25, сіножаті – 23, пасовища – 27 балів.

Городоцький район - район із найбільшою площею особливо цінних грунтів серед усіх природно-сільськогосподарських районів, що складає  3,52 % від площі ріллі області і 24,94 % від площі району. Особливо цінні грунти представлені темно-сірими опідзоленими та чорноземами опідзоленими глеюватими легко– і середньосуглинковими (майже 99 % площі), решта лучно-чорноземними легкосуглинковими грунтами. Середньозважені бали бонітету особливо цінних грунтів 48, при балі бонітету ріллі по району 31.

Проведена у другій половині минулого сторіччя великомасштабна меліорація ґрунтів (близько 51% всіх земель району) потребує постійної уваги до стану меліоративних систем.