ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Буринський природно-сільськогосподарський район (0203095904)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 43 29368.11
Багаторічні насадження 38 54182.42
Сіножаті 22 5314.49
Пасовища 24 4674.23
Розподіл агрогруп по с/г району

Буринський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) розташований у центрально-західній частині Сумської області і включає землі Буринського, Білопільського, Конотопського, Недригайлівського, Роменського і Путивльського адміністративних районів.

Загальна площа Буринського району становить 323,6 тис. га, із них рілля – 225,4 тис. га, багаторічні насадження – 1,2, сіножаті - 18,8, пасовища – 17,8 тис. га.

Територія району характеризується ландшафтами давньольодовикової і прильодовикової лучно-степової рівнини. Широко розповсюджені річкові і прохідні долини.

У південно-західній частині району з більш інтенсивним ерозійним розчленуванням у грунтовому покриві панують сірі і темно-сірі опідзолені грунти та опідзолені чорноземи. Більш рівнинна східна частина району характеризується переважанням потужних малогумусних чорноземів. Потужні малогумусні чорноземи розповсюджені на терасових і лесових пологохвилястих плакорах. На схилах плато і балок спостерігаються змиті різновиди малогумусних чорноземів.

В районі явно переважають долинно-балкові і полого-увалисті вододільні місцевості, які поєднуються з прирічковими місцевостями на правих берегах річок. Лесово-терасові і вододільні місцевості є кращими сільськогосподарськими угіддями. Заплавні луки є прекрасними сіножатними угіддями, які також використовуються для випасу худоби, на високих рівнях заплави розводять сади та городи.

На правобережжях річок збереглися значні масиви широколистяних лісів. Під лісами знаходиться від 5 до 13 % земельних угідь. В основному це дубрави.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, подекуди – давнім і сучасним алювієм.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

чорноземи типові слабогумусовані середньосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52д);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (121г);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (133г);

лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти (134г);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти (143);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоді (165г);

лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі середньосуглинкові ґрунти та солоді (165д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 43 бали, багаторічні насадження - 38, сіножаті - 22, пасовища - 24 бали.