ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Башарівсько-Вербський природно-сільськогосподарський район (0101035605)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 31 23570.11
Багаторічні насадження 48 68440.95
Сіножаті 30 7247.03
Пасовища 26 5063.75
Розподіл агрогруп по с/г району

Башарівсько-Вербський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) розташований у південно-західній частині Рівненської області. До нього входять землі більшої частини Радивилівського та південно-західної частини Дубенського адміністративних районів.

Загальна площа Башарівсько-Вербського району становить 65,5 тис. га, із них рілля - 32,2 тис. га, багаторічні насадження – 0,25, сіножаті – 2,0, пасовища – 3,5 тис. га.

Район займає найбільш підвищені вододільні простори Малого Полісся. Тут близько до поверхні залягають мергелі, які обумовлюють формування дерново-карбонатних порід. Межирічні хвилясті місцевості з дерновими карбонатними грунтами на корі вивітрювання мергелів займають більше 40 % площі району. Вони являють собою орні угіддя кращої якості.

Дуже поширені також помірно і пагано дреновані місцевості з дерново-слабопідзолистими грунтами, на піщаних і супіщаних відкладах, які зайняті переважно лісовими і лукопасовищними угіддями і частково орними землями. Помітне місце займають також і долинні заболочені місцевості зі значними запасами торфів. До 10 % площі району займають лесово-терасові місцевості з опідзоленими чорноземами і сірими лісовими грунтами. Це цінні орні угіддя.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами та елювієм щільних карбонатних порід, подекуди давніми алювіальними відкладами.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють чорноземи щебенюваті, ясно-сірі й сірі опідзолені грунти та дерново-підзолисті грунти. На орних угіддях переважають також ці грунти: чорноземи щебенюваті, ясно-сірі й сірі опідзолені грунти та дерново-підзолисті грунти. Питома вага інших грунтів менша, із них найбільші площі займають темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені. Особливо цінні грунти орних угідь становлять 6,5 %.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

ясно-сірі опідзолені супіщані ґрунти (29в);

чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50-150 сантиметрів) легкосуглинкові середньощебенюваті (99гж);

чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід легкосуглинкові середньощебенюваті (103гж);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені (147);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 31 бал, багаторічні насадження - 48, сіножаті - 30, пасовища – 26 балів.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені змитими грунтами та грунтами легкого гранулометричного складу. Інтенсивний розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству. Виконання комплексу гідротехнічних, фітомеліоративних і агротехнічних протиерозійних заходів у цьому районі є невідкладним першочерговим завданням.