ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Запорізька область

Загальна характеристика

Запорізька область розташована на південному сході України і займає переважно лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра. Протяжність території області з півночі на південь становить 208 км, із заходу на схід - 235 км. Площа області становить 27,2 тис. км2. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 2304,8 тис. га. 

На півночі і північному-заході межує з Дніпропетровською областю, на заході з Херсонською областю, на сході з Донецькою областю, а на півдні її узбережжя омиває Азовське море, берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км.

Адміністративно-територіальний устрій

Запорізька область утворена 10 січня 1939 року. Адміністративний центр області - місто Запоріжжя. Населення області становить 1736,4 тис. осіб

У складі області: районів – 20, районів у містах - 7; населених пунктів - 815, у тому числі: міст - 13, з них міст обласного значення – 5, міст районного значення - 8; селищ міського типу - 19; сільських населених пунктів - 783, з них селищ – 35, сіл - 748.

У системі місцевого самоврядування: районних рад – 20, міських рад – 14, селищних рад – 19, сільських рад - 223.

Рельєф

У геоморфологічному відношенні територія Запорізької області знаходиться в межах підобластей: Південно-Придніпровської денудаційної рівнини, Приазовської структурно-денудаційної височини, Північно-Причорноморської денудаційної рівнини і Південно-Причорноморсько-Приазовської прибережно-морської і дельтової рівнини.

Територія Запорізької області в цілому має рівнинну поверхню, але на ній помітно виділяється підвищенні та зниженні ділянки, які за своїми формами, походженням і віком відрізняються одна від одної. Найбільше підвищена середньо-східна частина області, так звана Приазовська височина. На півдні, між Приазовською височиною й Азовським морем, розміщена західна частина Приазовської берегової рівнини, яка західніше річки Молочної переходить у Причорноморську низовину. Ця остання в північно-східному напрямі зливається із Запорізькою внутрішньою рівниною, яка межує з південно-східними окраїнами Придніпровської височини.

Кліматичні умови

Клімат території Запорізької області помірно континентальний, з жарким посушливим літом і малосніжною, переважно теплою зимою. Середня температура липня +22,6 °C, січня −4 °C. Період з температурою +10 °С становить 170 днів. Сума активних температур cтановить 3185°. На рік у середньому припадає 225 сонячних днів.

Річна кількість опадів у північних районах області близько 400-450 мм, у крайніх південних районах близько 350 мм. Максимум опадів буває влітку, відмічаються часті зливи. У квітні-травні спостнрігаються суховії, періодично - «чорні бурі». Висота снігового покриву 14 см.

Поверхневі води

Головна річка - Дніпро з Каховським водосховищем. Найбільшою його притокою є Кінська (149 км). Вздовж узбережжя Азовського моря розташовані лимани та солоні озера. Територією області протікає 109 річок завдовжки понад 10 км кожна. У межах області розташовано 846 озер, 28 водосховищ та 1174 ставів. 

Ґрунтовий покрив

Ґрунти Запорізької області переважно чорноземні – чорноземи звичайні, чорноземи південні, а також каштанові грунти. Основний грунтовий фон створився на вкритих лесовими породами плато під трав’яною рослинністю. Спадисті схили вододілів, балок та річкових долин вкриті грунтами різного ступеня змитості. Заплави річок та днища балок вкриті складним комплексом гідроморфних грунтів: лучно-чорноземними, чорноземно-лучними та лучними, часто засоленими та солонцюватими. 

Рослинний світ

Запорізька область лежить у межах Східно-Європейської лісостепової геоботанічної провінції. Степи майже повсюдно розорані. Невеликі цілинні площі збереглися на заплавах, схилах річкових долин і балок у місцях непридатних для обробітку, і використовуються як пасовища. На Причорноморській низовині поширені типчаково-ковилові степи, в їхньому травостої панують ковила українська та ковила Лессінга, типчак борознистий, кахрис степовий, ферула східна, у подах поширені остепнені та засолені луки. На морському узбережжі трапляються ділянки псамофітних степів.
Для області характерне безлісся. Але зустрічається штучна лісово-чагарникова рослинність. Головні лісоутворюючі породи: дуб, ясен, біла акація, сосна звичайна і кримська та ін. У підліску – жовта акація, глід, бузина, крушина, смородина, абрикоси та ін. 

Природно-сільськогосподарське районування

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р. № 105 було створено Cхему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель Запорізької області.

Відповідно до Методичних рекомендацій нами уточнено межі природно-сільськогосподарських таксономічних виділів (таксонів).

У сучасних умовах як елементарну одиницю природно-сільськогосподарського районування доцільно розглядати територію сільських (селищних, міських) рад, що характеризується більш-менш сталими межами, на відміну від землеволодінь та землекористувань, які базуються на орендних відносинах та приватній власності на землю і є не сталими. 

При виділенні природно-сільськогосподарських районів ми дотримувалися таких вимог, як:
поєднання меж районів із межами територій місцевих громад;
у межах районів кожна окрема агровиробнича група грунтів повинна відзначатися подібністю процесів грунтоутворення, зумовлених генетичною однорідністю, гранулометричним складом, ступенем їхньої окультуреності, впливом негативних процесів (ерозія, дефляція, заболочування тощо), динамікою гідрологічного режиму в зонах зрошення та осушення;
кількість сільських (селищних, міських) рад, які входять у район, має бути достатньою для опрацювання статистичної інформації, тобто, як правило, не менше 15.

Відповідно до створеної Cхеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель Запорізька область розташована в межах трьох природно-сільськогосподарських зон - Степу, Степової посушливої та Сухостепової. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці та на Cхемі природно-сільськогосподарського районування Запорізької області.

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів  області

 

Бали бонітетів грунтів (Запорізька область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0303032303 0303032304 0303032305 0403032301 0403032302 0403032306 0501012307
Рілля (Перелоги) 37 40 32 40 31 38 31
Багаторічні насадження 33 36 21 41 34 30 19
Сіножаті 22 33 17 30 27 28 27
Пасовища 26 27 24 25 23 26 22