ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Луганська область

Загальні відомості

Луганська область знаходиться в південно-східній частині України. На півночі вона межує з Білгородською і Воронезькою областями, на сході і півдні  –  з Ростовською, на заході – з Харківською, на південному заході – з Донецькою областями. 

Луганська область розташована в грунтово-кліматичних умовах Центрального Степу України, Степової Лівобережної провінції, Донецького і Оскольсько-Айдарського сільськогосподарських округів.

Клімат

Клімат області континентальний з вираженими засушливо-суховійними явищами.

Середньорічна температура становить +7,8°С. Абсолютний максимум температури літом понад +38°С (у липні), абсолютний мінімум -36°С (січень-лютий).

Середня кількість опадів за рік коливається від 215 до 493 мм. Найбільше їх припадає на червень-липень, а найменше – лютий.

Погодні умови погіршуються східними сильними вітрами, які несуть з собою морози і хуртовини зимою, а весною і влітку – сухість та спеку.

Рельєф

В геоморфологічному відношенні територія обстеження знаходиться в межах  Високого  Задонців’я  і  Низького  Задонців’я  Донецького  кряжу  і  являє собою горбисту денудаційну рівнину, густо порізану річковою мережею. Чимало балок і ярів збільшують розчленованість рельєфу, амплітуда висот тут досягає 140-170 м. Численні глибокі балки, з досить крутими схилами, де відслонюються породи, які беруть участь в будові місцевості. Схили балок іноді прорізані невеликими ярами.

Яружно-балкова сітка сильно дренує місцевість і викликає розвиток ерозійних процесів.

Грунтоутворюючі породи

Ґрунтоутворюючі породи – це один з головних факторів у створенні грунтів. Найбільш розповсюдження мають лесові породи, які залягають на підвищених ділянках вододілів і їх пологих схилах. На крутих схилах грунтоутворює елювій щільних порід (вапняків, сланців, пісковиків). На схилах, переважно південної експозиції, де верхні шари лесів змиті, відслонюються глини (червоно-бурі, соленості, гіпсоносні). Невелику площу на обстежуваній території займають піскуваті породи.

Грунтові води

Грунтові води залягають на різній глибині, перш за все, це залежить від  рельєфу.  Так  на  вододільних  просторах грунтові води залягають на глибині понад 15-20 м і на процеси грунтотворення не впливають. На схилах вододілів і балок вони часто виклинюються на денну поверхню і частково впливають на гідроморфність грунтів. В межах річкових долин і днищах балок вони залягають близько до поверхні, що призводить до формування заболочених і болотних грунтів.

Природна рослинність

Природна рослинність в межах обстеження дуже рідко представлена широколистяними лісами в заплавах річок і деяких балок. На піщаних терасах ростуть соснові ліси.

Природні кормові угіддя відносяться до класу степових пасовищ і сіножатей. В улоговинах стоку та на схилах зі змитими грунтами розвинена трав’яна рослинність з переважанням різнотравно-злакових асоціацій.

Грунтовий  покрив

Грунтовий покрив області досить строкатий, що пов’язано насамперед з різноманітними факторами та умовами ґрунтоутворення: рельєфом, ґрунтоутворюючими породами, рослинністю, кліматом, глибиною залягання грунтових вод та господарською діяльністю людей. Ґрунтоутворення в області протікало за трьома основними його типами: дерновим, солонцевим та болотним, які не тільки різняться маж собою за умовами утворення грунтового покриву, але й тісно переплітаючись, дають різні грунтові відміни.

Серед них переважають чорноземи звичайні середньо- і малогумусні, їх вилугувані і неглибокі відміни, чорноземи типові глибокі мало- і середньогумусні,     чорноземи опідзолені, чорноземи  південні, чорноземи щебенюваті на елювії некарбонатних та карбонатних порід, лучно-чорноземні, дернові та інші грунти.

Природно-сільськогосподарське районування

Відповідно до уточненої схеми природно-сільськогосподарського районування у межах Луганської області  виділяється Зона Степу. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці та на Схемі природно-сільськогосподарського районування Луганської області.

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Луганської області

 

Бали бонітетів грунтів (Луганська область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0303044402 0303044403 0303044404 0303044405 0303054401
Рілля (Перелоги) 44 36 37 34 38
Багаторічні насадження 37 27 33 18 33
Сіножаті 37 30 33 28 30
Пасовища 34 28 31 25 25