ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Харківська область

Загальна характеристика

Харківська область розташована на північному сході України. Протяжність території області з півночі  на південь становить 210 км, зі сходу на захід - 220 км. Площа області становить 31,4 тис. км². Площа земель сільськогосподарського призначення складає 2479,7 тис. га. 

Харківська область межує з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, Полтавською, Сумською областями України та з Бєлгородською областю Росії 

Адміністративно-територіальний устрій

Харківську область було утворено 27 лютого 1932 року. Адміністративний центр області - місто Харків. Населення області становить 2700,1 тис. осіб.

У складі області: районів - 27; районів у містах - 9; населених пунктів - 1707, у тому числі: міст - 17, з них: міст обласного значення – 7, міст районного значення – 10, селищ міського типу – 58, сільських населених пунктів – 1632, з них: селищ – 136, сіл - 1496.

У системі місцевого самоврядування: районних рад – 27, міських рад – 16, селищних рад – 58, сільських рад - 371.

Рельєф

У геоморфологічному відношенні північна частина Харківської області знаходиться в межах Середньоросійської області пластово-денудаційних підвищених рівнин, а південна – в межах Полтавської терасної рівнини.

Рельєф на більшій частині території області рівнинний, у степовій частині іноді зустрічаються глибокі яри.

Кліматичні умови

Клімат території області помірно континентальний, з посиленням рис континентальності в південному і південно-східному напрямках. Середня температура повітря в січні -7 ºС, а в липні +21 ºC. Період з температурою понад 10º становить 155-160 днів. Сума активних температур у північно-західних районах становить 2600-2750º, а в південних і південно-східних – 2800-2950º. Безморозний період у північній частині області триває 150-160, а в південній – 160-170 днів. Висота снігового покриву на початку зими становить 4-9 см, в середині – 10-16 см (в окремі роки 30-50 см).

Середньорічна кількість опадів змінюється від 450 до 600 мм. Більш зволоженою є західна частина, з середньорічною кількістю опадів 528 мм, а сухішою – східна (476 мм). Найбільше опадів випадає у весняно-літній період. 

Поверхневі води

На території Харківської області проходить вододіл великих водних систем Європи: Дніпра і Дону. Найбільшою річкою області є Сіверський Донець - найбільша річка Лівобережної України (довжина 1053 км). Великими притоками Сіверського Дінця є Оскіл, Уди, Межова. Друга група річок - це дрібні степові річки, що майже висихають влітку і течуть від центра області на південь. Усі вони є притоками Дніпра - Багата, Орель, Орчик, Самара та ін. 
Третя група дрібних річок тече серед луків та лісів на північному заході області (Коломак, Мерло та ін.). Вони також належать до басейна Дніпра, але впадають у Ворсклу.

В області збудовано 57 водосховищ і 2,5 тис. ставків. В області є багато лісових озер (поблизу Змієва, Чугуєва, Балаклії), які, як правило, зв’язані з руслами річок. Найбільше озеро Лиман розташоване недалеко від міста Зміїв. 

Грунтовий покрив

Серед зональних типів грунтів переважають чорноземи типові середньогумусні та чорноземи звичайні глибокі мало- та середньогумусні. Ясно-сірі та сірі лісові грунти трапляються під дубовими лісами вздовж правих берегів Сіверського Дінця, Лопані, Харкова, а також між річками Уда та Мож. 
Темно-сірі опідзолені грунти розповсюджені в басейнах річок Мож, Уда, Мерла, Коломак, на борових терасах розповсюджені дерново-підзолисті та дерново-піщані грунти. 

На річкових терасах розвинені чорноземи солонцюваті та солонці, у заплавах – лучні та болотні грунти.

Рослинний світ

Більша частина території області лежить у Східно-Європейській лісостеповій геоботанічній провінції, а південна частина – у Причорноморській (Понтичній) степовій геоботанічній провінції. Зональними типами рослинності для лісостепової частини області є мішані ліси (основні породи: липа, дуб, клен, ясен) та лучні степи з ковили, типчаку, тонконогу, польвиці, конюшини, шавлії та ін. Для степової частини області характерними були різнотравно-типчаково-ковилові степи з байрачними лісами по схилах балок. Крім зональної рослинності є соснові, дубово-соснові та заплавні ліси, а також рослинність боліт. Степова рослинність збереглася лише на схилах балок.

Природно-сільськогосподарське районування

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р. № 105 було створено Cхему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель Харківської області.

Відповідно до Методичних рекомендацій нами уточнено межі природно-сільськогосподарських таксономічних виділів (таксонів).

У сучасних умовах як елементарну одиницю природно-сільськогосподарського районування доцільно розглядати територію сільських (селищних, міських) рад, що характеризується більш-менш сталими межами, на відміну від землеволодінь та землекористувань, які базуються на орендних відносинах та приватній власності на землю і є не сталими. 

При виділенні природно-сільськогосподарських районів ми дотримувалися таких вимог, як:

поєднання меж районів із межами територій місцевих громад;

у межах районів кожна окрема агровиробнича група грунтів повинна відзначатися подібністю процесів грунтоутворення, зумовлених генетичною однорідністю, гранулометричним складом, ступенем їхньої окультуреності, впливом негативних процесів (ерозія, дефляція, заболочування тощо), динамікою гідрологічного режиму в зонах зрошення та осушення;

кількість сільських (селищних, міських) рад, які входять у район, має бути достатньою для опрацювання статистичної інформації, тобто, як правило, не менше 15.

Відповідно до cтвореної Cхеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель північна частина Харківської області знаходиться у Лісостеповій зоні, південна і південно-східна - у Степовій зоні. Природно-сільськогосподарські провінції представлені Лісостеповою Лівобережною і Степовою Лівобережною. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці та на cхемі природно-сільськогосподарського районування Харківської області 

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Харківської області

 

Бали бонітетів грунтів (Харківська область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0203116301 0203116302 0203116303 0303036304 0303036305 0303046306
Рілля (Перелоги) 51 51 51 53 52 48
Багаторічні насадження 46 47 48 46 46 47
Сіножаті 24 27 27 26 26 27
Пасовища 34 32 32 33 35 32