ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Донецька область

Загальні відомості

Донецька область знаходиться в південно-східній частині України. На півночі вона межує з Луганською на сході і півдні  –  з Ростовською, на заході – з Харківською, на південному заході – з Дніпропетровською і Запоріжською  областями. 
Донецька область розташована в грунтово-кліматичних умовах Центрального Степу України, Степової Лівобережної провінції, Оскольсько-Айдарського та Донецького сільськогосподарських округів і шести природно-сільськогосподарських районів.

Клімат

Клімат області континентальний з вираженими засушливо-суховійними явищами.

Середньорічна температура повітря становить +7,8°С. Абсолютний максимум температури літом понад +38°С (у липні), абсолютний мінімум -36°С (січень-лютий). Як видно, атмосферних опадів не так багато, та і розділяються вони за сезонами року нерівномірно, тому в області дуже велику роль має водопостачання і раціональне використання річкових, талих і дощових вод.

Середня кількість опадів за рік коливається від 449 до 556 мм. Найбільше їх припадає на червень-липень, а найменше – лютий.

Погодні умови погіршуються східними сильними вітрами, які несуть з собою морози і хуртовини зимою, а весною і влітку – сухість та спеку.

Рельєф

В геоморфологічному відношенні територія обстеження знаходиться в межах Донецького кряжу Приазовського підвищення Приморської берегової рівнини та Кальміус-Торецької улоговини. Донецький кряж являє собою горбисту денудаційну рівнину, густо порізану річковою мережею. Чимало балок і ярів збільшують розчленованість рельєфу, амплітуда висот тут досягає 200 м. Численні глибокі балки, з досить крутими схилами, де відслонюються породи, які беруть участь в будові місцевості. Схили балок іноді прорізані невеликими ярами. Приазовська височина досить інтенсивно розчленована річковими долинами, балками і ярами.

Яружно-балкова сітка сильно дренує місцевість і викликає розвиток ерозійних процесів. Приморська берегова рівнина та Кальміус-Торецька улоговина мають рівнинний характер рельєфу.

Ґрунтоутворюючі породи

Ґрунтоутворюючі породи – це один з головних факторів грунтотворення. Найбільш розповсюдження мають лесові породи, які залягають на підвищених ділянках вододілів і їх пологих схилах. На крутих схилах грунтоутворює елювій щільних порід (вапняків, сланців, пісковиків). На схилах, переважно південної експозиції, де верхні шари лесів змиті, відслонюються глини (червоно-бурі, соленості, гіпсоносні). Невелику площу на обстежуваній території займають піскуваті породи.

Грунтові води

Грунтові води залягають на різній глибині, перш за все, це залежить від  рельєфу.  Так  на  вододільних  просторах грунтові води залягають на глибині понад 15-20 м і на процеси грунтотворення не впливають. На схилах вододілів і балок вони часто виклинюються на денну поверхню і частково впливають на гідроморфність грунтів. В межах річкових долин і днищах балок вони залягають близько до поверхні, що призводить до формування заболочених і болотних грунтів.

Рослинність

Природна рослинність в межах обстеження дуже рідко представлена широколистяними лісами в заплавах річок і деяких балок. На піщаних терасах ростуть соснові ліси.

Природні кормові угіддя відносяться до класу степових пасовищ і сіножатей. В улоговинах стоку та на схилах зі змитими грунтами розвинена трав’яна рослинність з переважанням різнотравно-злакових асоціацій.

Грунтовий покрив

Грунтовий покрив області досить строкатий, що пов’язано насамперед з різноманітними факторами та умовами ґрунтоутворення: рельєфом, ґрунтоутворюючими породами, рослинністю, кліматом, глибиною залягання грунтових вод та господарською діяльністю людей. Ґрунтоутворення в області протікало за трьома основними його типами: дерновим, солонцевим та болотним, які не тільки різняться маж собою за умовами утворення грунтового покриву, але й тісно переплітаючись, дають різні види грунтів.

Серед них переважають чорноземи звичайні середньо- і малогумусні, їх вилугувані і неглибокі відміни, чорноземи опідзолені, чорноземи залишково-солонцюваті, чорноземи щебенюваті на елювії некарбонатних та карбонатних порід, лучно-чорноземні, дернові та інші грунти.

Природно-сільськогосподарське районування

Відповідно до уточненої схеми природно-сільськогосподарського районування у межах Донецької області  виділяється Зона Степу. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці та на Схемі природно-сільськогосподарського районування Донецької області.

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Донецької області

 

Бали бонітетів грунтів (Донецька область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0303031402 0303031406 0303041401 0303051403 0303051404 0303051405
Рілля (Перелоги) 50 53 40 42 53 52
Багаторічні насадження 43 49 37 44 47 47
Сіножаті 36 31 25 27 0 32
Пасовища 33 33 25 24 34 32