ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Чернівецька область

Загальні відомості

Чернівецька область розташована на південному заході України в передгір’ї  Карпат за течією рік  Дністер і Прут. Площа області 8,1 тис. кв. км, що складає 1,3% площі території України. Область межує з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою і Вінницькою областями України, а також з Румунією та Республікою Молдова.

Геоморфологія і  рельєф

В геоморфологічному відношенні у межах області сформувалися три морфоструктурні частини: пластова рівнина Волино-Подільської плити, горбисто-грядове передгір’я Передкарпатського крайового прогину та низькогір’я та середньогір’я складчастих Карпат. Рівнини займають територію Дністровсько-Прутського межиріччя і мають поверхню, ускладнену височинами, низинами, що пояснюється блокорозривною будовою плити у цьому районі. 
Поздовжнє розміщення (з північного заходу на південний схід) складок Карпатських гір зумовило і поздовжньо-паралельне розташування гірських хребтів і міжгірних понижень. Гідрографічна сітка густа і збігається з поперечними розломами. 

Чернівецька область розташована на стику двох великих геолого-структурних одиниць: південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи (Подільської плити) і Карпатської геосинклінальної області. У межах останньої окремо виділяються Складчасті Карпати і Передкарпатський крайовий неогеновий прогин. 

Для області характерна різноманітність форм рельєфу,що обумовлює велику строкатість грунтового покриву, який значно ускладнюється      змивом і розмивом грунтів на схилах.

У східній частині області рельєф полого хвилястої рівнини урізноманітнюється товтрами, які завдяки ерозії і денудації не мають спушеного покриву. 
У західній частині характерний пологовохвилястий рельєф. Із сухими балками ускладнюється кастровими формами у вигляді круглих котловин, воронок, западин. На вододільних територіях властивий пологохвилястий, долинно-балковий рельєф.

Більш високі тераси розчленовуються лівими притоками р. Прут на полого-східні горби.

Кліматичні умови

Клімат області помірно континентальний, м'який, вологий. Пересічна температура січня на рівнині -4,8, -5°С, в передгір'ї -4,8, -5,5°С, у горах -6, -10°С (температурний градієнт близько 0,5°С), липня відповідно - від +18,8°С до +19,5°С, від +16,2°С до +19°С, від +13°С до +16°С. Період з температурою понад +10° становить від 95-124 днів у горах до 156-162 днів на рівнині. Сума активних т-р 1600-1800° в горах, 2200-2400° - у передгір'ї, 2600-2900° - на рівнині.            

Рівнинна частина Чернівецької області належить до Передкарпатського вологого, теплого агрокліматичного району, гірська - до Карпатського району вертикальної кліматична зональності.

Грунтові води

Значна строкатість і літологічний склад порід обумовлює глибину залягання, мінеральний склад та режим грунтових вод.
На вододілах Лісостепу і Прикарпаття грунтові води залягають на глибині 10-25 м і в процесі ґрунтоутворення участі не приймають. Грунтові води на низьких терасах річок області (Дністер, Прут, Черемоша і Серета) залягають на глибині 3-12 м, у місцях наближених до річок, в днищах балок, формуються площі оглеєних і заболочених грунтів.

У зв'язку з великими масивами заболочених земель в басейнах річок Серет, Міхідрі і Міходерки стоять невідкладні завдання їх осушення і окультурення.

Рослинність 

Рослинний покрив  області досить різноманітний,що залежить від екології, генезису рослинності та діяльності людини. Поверхня території в минулому майже вся була вкрита лісами. Від яких до наших днів збереглися лише окремі масиви, трав'яниста рослинність в природному стані збереглася лише на ділянках непридатних для обробітку грунту.

Ліси займають близько 32%, луки - 15%, розорано 38 % площі області. На рівнині ліси займають до 15% площі, в передгір'ї - до 20%, в торах - 63-77%. Розорано земель: у рівнинних районах від 45 до 70%, передгірних - від 21 до 54%, гірських - до 1,5%. На підвищених ділянках Прут-Дністровського межиріччя - масиви букових та буково-дубових лісів, у сх. частині - дубово-грабові. На товтрових пасмах, дністровських схилах, у карстовизападинах - остепнені луки, чагарники. 

У річкових долинах - заплавні та болотні луки, 1 на схилах - суходільні луки. На межиріччях передгірної частини (26 % площі області) збереглись масиви букових та буково-ялицевих лісів. 

У горах простежуються висотні пояси: де 800-950 м - букові, буково-ялицеві, 950 - 1100 м - ялицево-ялинові, 1100 -1400 м - ялинові ліси, вище - високогірні луки (полонини) та чагарники.

Грунтовий покрив

Ґрунтовий покрав різноманітний, змінюється з висотою. На рівнині переважають сірі лісові та темно-сірі опідзолені ґрунти (близько 55% рівнинної частини області), чорноземи опідзолені (близько 25%), у долинах річок - дерново-лучні і чорноземно-лучні ґрунти. 

У передгір'ї домінують дерново-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти, біля підніжжя гір - буроземно-підзолисті сильно оглеєні. В горах - бурі гірсько-лісові ґрунти (70%), на низькогір'ї та улоговинах - дернові буроземні (23%), в долинах - дернові та лучні ґрунти.

Природно-сільськогосподарське районування

Відповідно до уточненої Схеми природно-сільськогосподарського районування у межах Чернівецької області виділяються дві природно-сільськогосподарські зони: Лісостепу, Карпатська гірська область. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці природно-сільськогосподарського районування Чернівецької області. 

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Чернівецької області

 

Бали бонітетів грунтів (Чернівецька область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0201057301 0201057302 0601027303 0601027304 0602037305
Рілля (Перелоги) 65 41 40 33 22
Багаторічні насадження 56 33 51 22 20
Сіножаті 36 21 19 19 19
Пасовища 37 21 18 21 19